ERP Purchase

      ระบบที่ช่วยควบคุมดูแลในด้านการจัดซื้อ ให้มี ประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นเริ่มตั่งแต่การออกใบ PO จนกระทั่งรับของเข้า Stock การทำงานของระบบสามารถออกใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อใบรับสินค้า ใบส่งคืนสินค้า และใบลดหนี้/เพิ่มหนี้

 ประโยชน์

1. ไม่ให้กระบวนการผลิตหยุดชะงักเนื่องจากการขาดวัสดุ

Before

ทราบผลการร้องสั่งซื้อวัสดุล่าช้า


After

ทราบถึงการขอร้องของการสั่งซื้อได้ทันที2. การซื้อโดยราคาไม่เกินกว่าคู่แข่งขัน

Before

เสียเวลาในการค้นหาเอกสารเดิม


After

สรุปราคาคู่แข่งย้อนหลังได้ทันที3. การติดต่อสื่อสารและแบ่งปัน (Share) ข้อมูลแบบต่อเนื่องและทันที

Before

ข้อมูลมาจากหลายแหล่งที่มา


After

สามารถดูข้อมูลที่ต้องการได้ทันที4. จัดหาวัสดุตามความต้องการที่ถูกต้อง

Before

ต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาวัสดุที่ต้องการ


After

ใช้เวลาจัดวัสดุได้สั้นลงดูจากประวัติการสั่งซื้อ5. ได้วัสดุที่มีคุณภาพ และราคาได้ดีที่สุด

Before

เทียบสเปคจากตัวแทนจำหน่ายที่ล่าช้า


After

สามารถเปรียบข้อมูลในระบบได้ทันทีจากรายการ6. การตัดสินใจในการเลือกวัสดุที่เหมาะสม

Before

เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ


After

สามารถวิเคราะห์การเลือกวัสดุตามตัวแทนจำหน่ายได้


 คุณสมบัติ
1. ร้องขอใบเสนอราคาไปยังตัวแทนจำหน่าย

2. กำหนดสถานะในการสั่งซื้อ
3. สร้างใบสั่งซื้อ
4. กำหนดรายการตัวแทนจำหน่ายในการสั่งซื้อ
5. กำหนดสินค้าในการสั่งซื้อ6. การรับสินค้ากับตัวแทนจำหน่ายเข้าคลังสินค้า

7. สร้างใบแจ้งหนี้ตัวแทนจำหน่าย
8. สามารถพิมพ์และแก้ไขรูปแบบในแต่ละเอกสารที่แตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ เช่น ใบสั่งซื้อ และใบรับสินค้า
9. สามารถบันทึกรับสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)อัตราปกติ และกลุ่มที่ได้รับยกเว้นในใบรับสินค้าใบเดียวกันได้
10. สามารถบันทึกการซื้อที่มีการจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าได้11. แก้ไขยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ให้ตรงกับใบกำกับภาษีของผู้จำหน่ายได้

12. ในใบสั่งซื้อ สามารถบันทึก ขนส่งโดย, สถานที่ที่จะให้ส่งสินค้า และคลังที่ทำการสั่งซื้อได้
13. ใบสั่งซื้อใบเดียวกัน สามารถกำหนดวันที่รับสินค้าแต่ละสินค้าแยกกันคนละวันได้ตามต้องการ
14. สามารถบันทึกการรับสินค้า โดยอ้างอิงถึงใบสั่งซื้อสินค้า หรือไม่ต้องเปิดใบสั่งซื้อก่อนก็ได้
15. สามารถสั่งซื้อสินค้าตามยอดสั่งจอง(Order) ช่วยลดภาระการสต๊อคสินค้า โดยดูจากรายงานสินค้าค้างส่ง16. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายรายการสินค้าได้ จำนวน 10 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร

17. ในเอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้ จำนวน 5 บรรทัดๆ ละ 50 ตัวอักษร
18. สามารถเพิ่มสินค้า และผู้จำหน่าย ได้ในขณะบันทึกรายการซื้อ
19. สรุปรายงานการสั่งซื้อมาในรูปแบบตารางและกราฟได้ 
 
×