ERP Inventory

     ระบบที่ช่วยจัดการในการรับ การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่

 ประโยชน์

1. ลดระยะทางในการปฎิบัติการในการเคลื่อนย้าย

Before

ต้องใช้ผู้ดูแลหลายคน


After

สามารถดผ่านคอมพิวเตอร์ในแต่ละจุดได้     2. การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Before

ความผิดพลาดในการจัดเก็บ


After

บ่งบอกพื้นที่การจัดเก็บได้อย่างแม่นยำ3. สร้างความพึงพอใจในการทำงานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า

Before

เกิดความผิดพลาดในการเคลื่อนย้าย


After

มีความแม่นยำและถูกต้องในการเคลื่อนย้าย4. สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ

Before

การวางแผนงานมีความล่าช้า และเกิดความผิดพลาด


After

สรุปข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนได้ทันที5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Before

การให้บริการล่าช้า


After

ทำงานอย่างเป็นระบบให้ในการบริการ6. ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

Before

ต้องใช้จำนวนผู้ดูแลมาก


After

ใช้จำนวนผู้ดูแลน้อย7. ลดความบกพร่องในกระบวนการจัดการภายในคลังสินค้า

Before

เกิดความบกพร่องในการจัดการ


After

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ


 คุณสมบัติ
1. กำหนดคลังสินค้าที่จัดเก็บและสถานที่ได้ตามที่ต้องการ

2. รองรับการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังได้ทั้งสินค้าปกติ , สินค้าบริการ , ทรัพย์สิน , สินค้า Lot , Serial , Expiration Lot
3. มีการบันทึกข้อมูลการแก้ไขเอกสาร (Audit) และสามารถเรียกดูรายการแก้ไขเอกสาร (Log) ได้
4. สามารถ คัดลอก (Duplication) ข้อมูลสินค้าเพื่อนำไปสร้างสินค้าใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกันได้
5. รองรับการกำหนดเงื่อนไขในการโอนสินค้าหรือการเติมเต็มสินค้าระหว่างองค์กรได้
6. เอกสารทุกงานที่เกิดจากคลังสินค้าสามารถกำหนดการอนุมัติเอกสารได้

7. สามารถพิมพ์รายงานเอกสารได้

8. สามารถ Export เอกสารในรูปแบบของไฟล์ต่างๆ ที่ต้องการได้ เช่น PDF, Excel

9. สามารถกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อวัสดุใกล้หมด
10. จัดการสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า
11. บริหารจัดการในรูปแบบ Dashboard
12. สรุปรายงานสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า 
 
×