HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
สระแก้ว
 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสระแก้ว

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย–เขมร

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย–เขมร จังหวัดสระแก้วเป็น จังหวัดใหม่ที่แยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ติดชายแดนประเทศด้านตะวันออก มีแหล่งโบราณสถานและ โบราณวัตถุหลายแห่ง และมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดาและ อุทยานแห่ง ชาติตาพระยานอกจากนี้ สระแก้วยังมีประติมากรรมทางธรรมชาติอย่าง "ละลุ" ที่มีลักษณะแปลกตา และที่สุดชาย แดนอำเภออรัญประเทศ เป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดสู่อาณาจักรกัมพูชา เชื่อมการคมนาคมและการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศให้เป็นเส้นทางเดียวกัน มีตลาดโรงเกลือที่เต็มไปด้วยของราคาถูกและสินค้ามือสอง จากนานา ประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสระแก้วมีเนื้อ ที่ประมาณ 7,195.138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,497 ไร่ จัดเป็น จังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 28 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ริมชายแดนด้านตะวันออกของประเทศ มีพรมแดน ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาทางทิศตะวันออก ยาวประมาณ 165 กิโลเมตร สภาพพื้นที่มีทั้งที่ราบ ที่ราบสูง และภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 74 เมตร โดยมีทิวเขาบรรทัดอยู่ทางตอน บนของจังหวัด เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกง และเป็นป่าทึบในบริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดา ทางด้านใต้เป็น ที่ราบเชิงเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่งเสื่อมโทรม ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกและแผ้วถางเพื่อทำการเกษตร ทางด้านตะวันออก เป็นที่ราบถึงที่ราบสูง และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทางด้านตะวันตกเป็นสันปันน้ำและพื้นที่ลาดไปทางอำเภอ เมืองสระแก้วและอำเภออรัญประเทศ ต่อเนื่องเข้าเขตราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วนตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบ ได้แก่ พื้นที่ของอำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอวังสมบูรณ์สระแก้วแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอคลองหาด อำเภอตาพระยา อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอโคกสูง และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์
 
จังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ติดชายแดนประเทศด้านตะวันออก เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 4,000 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่ โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณที่อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภออรัญประเทศ และอำเภอตาพระยา เป็นหลักฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคเจนละและทวารวดี มีอารยธรรมและวัฒนธรรม เป็นของตนเอง มีกษัตริย์หรือผู้ครองเมืองที่นับถือศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ดังจะเห็นได้จาก โบราณสถานและจารึกรูปอักษรปัลลวะ ที่ปรากฏในบริเวณปราสาทเขาน้อย เขตอรัญประเทศ ซึ่งถือกันว่าเป็น หลักฐานบันทึกศักราชที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบในประเทศไทย สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 1180นอกจากนี้ ยังค้นพบหลักฐานความเจริญของอารยธรรมระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-16 ในแถบนี้อย่างมากมาย มีทั้งปราสาท อิฐ ปราสาทหิน เตาเผา เครื่องถ้วย และคูเมืองโบราณที่ยังเหลือร่องรอยปรากฏในปัจจุบัน เช่น ปราสาทสด๊กก๊อกธม ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวสถานของพระศิวะจังหวัดสระแก้วมีที่มาจาก ชื่อสระน้ำโบราณใน พื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ 2 สระ โดยในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2523 ในสมัยกรุงธนบุรี ระหว่างที่พระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ยกทัพไปตีราช อาณาจักรกัมพูชา ได้แวะพักบริเวณสระน้ำทั้ง 2 แห่งนี้ และขนานนามว่า "สระแก้วสระขวัญ" ต่อมาได้นำน้ำ จากสระทั้ง 2 แห่งนี้ไปใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย จึงถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ แต่เดิมสระแก้ว มีฐานะเป็นตำบล เป็นที่ตั้งของด่านตรวจคนและสินค้าเข้าออก มีข้าราชการตำแหน่งนายกองทำหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึงปี พ.ศ. 2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น "อำเภอสระแก้ว" อยู่ภายใต้การปกครอง ของจังหวัด ปราจีนบุรี และต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น เป็นผลให้ สระแก้วกลายเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทยนับแต่นั้นมา
จังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 7,195 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,496,961 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอโคกสูง และอำเภอวังสมบูรณ์ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
ทิปส์ท่องเที่ยว
  • ไปเที่ยวตลาดโรงเกลือ ควรนำหมวกและร่มกันแดดไปด้วย
  • การเลือกซื้อสินค้ามือสองที่ตลาดโรงเกลือ ควรเลือกดูสินค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนม เนื่องจากมีผู้ค้าบางคนนำสินค้าของแท้และสินค้าลอกเลียนแบบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับของแท้มาก มาวางขายรวมกัน หากดูไม่ละเอียดอาจได้ซื้อของเลียนแบบในราคาเท่ากับของแท้

Link ที่น่าสนใจ

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว www.sakaeo.go.th
ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดสระแก้ว
ประวัติและความเป็นมา     ในสมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิและอาณาจักรทวารวดี สระแก้วเป็นชุมชนที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง มีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองปราจีนบุรี (เมืองประจิมในสมัยโบราณ)     สระแก้ว เป็นชื่อที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว มีอยู่จำนวน 2 สระ ในส...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. สระแก้ว
สระแก้ว
เพลง ททท.  คำขวัญ แนะนำจังหวัดสระแก้ว   สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว   ละลุ (LALU) ดินแดนมหัศจรรย์   ปราสาทสด๊กก๊อกธม                    คำขวัญ ...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. สระแก้ว
ศาลหลักเมือง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันเปิดทำการ: ทุกวัน     เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30         หมวดหมู่ : สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000ตั้งอยู่บนเส้นทางหลวงหมายเลข 33 จากต...
สระแก้ว สระขวัญ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :     More@รวมVDO วันเปิดทำการ: ทุกวัน     เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 04.30         หมวดหมู่ : สวนและสวนสาธารณะ, สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอ...
ประตูชัยอรัญประเทศ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันเปิดทำการ: ทุกวัน     เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30         หมวดหมู่ : แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน บ้านคลองลึก ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120ตั้งอยู่ชายแดนไทย-...
ปราสาทสด๊กก๊อกธม
ปราสาทสด๊กก๊อกธม สระแก้ว รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOปราสาทสด๊กก๊อกธม โบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว และเป็นโบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ป...
ละลุ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันเปิดทำการ: ทุกวัน     เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 18.00         หมวดหมู่ : แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆบ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180  &...
ตลาดโรงเกลือหรือ ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์     เวลาเปิดทำการ: 07.00 - 17.00         หมวดหมู่ : ตลาดน้ำตั้งอยู่ที่บ้านคลองลึก ตำบลท่าข้าม ห่างจากตัวอำเภออรัญประเทศไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเม...
ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง
ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง สระแก้วรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเหลื่อม ต.คลองหาด อ.คลองหาด เป็นถ้ำขนาดกลาง บริเวณปากถ้ำเป็นลานหินกว้าง มีปุ่มหินงอกกระจาย อยู่ทั่วไป ภายในถ้ำอากาศถ่ายเทสะดวกจึงเย็นสบายไม่อบอ้าว ทางเดินบางช่วงเป็นบันไดและมีไฟส่องสว่...
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติปางสีดา รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นป่าที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะการศึกษาเรื่องสัตว์ป่า เพราะมีสัตว์ป่าสัตว์ป่าหายากและนกกว่า 300 ชนิด เช่น นกเงือก นกยูง จุดหนึ่งที่พบสัตว์ป่ามากก็คือ บริเวณ ห้วยคลองพลูซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับไร่ร้าง ปัจจุบั...
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันเปิดทำการ: ทุกวัน     เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30       หมวดหมู่ : อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 ครอบคลุมเนื้อที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว แ...
อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOวันเปิดทำการ: ทุกวัน     เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30         หมวดหมู่ : เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ หมู่ 10 ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000     &...
อ่างเก็บน้ำห้วยพระปรง
เขื่อนพระปรงรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOเขื่อนพระปรง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นการกั้นภูเขาที่เป็นลำน้ำพระปรง ที่เป็นที่ลุ่มเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ที่ได้รับน้ำใน การเกษตรคือ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลช่องกุ่ม และบ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย มีเทศกาล...
น้ำตกเขาตะกรุบ
น้ำตกเขาตะกรุบ สระแก้ว รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO น้ำตกเขาตะกรุบ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน บริเวณเขาตะกรุบ บ้านคลองตะเคียนชัย ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็นเป็นน้ำตก ขนาดใหญ่กลางป่าทึบ มีน้ำมากช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว (ราวเดือน ก.ค.-ธ.ค.) อยู่ห่างจากด่า...
ถ้ำเขาศิวะ
ถ้ำเขาศิวะ สระแก้ว รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDOถ้ำเขาศิวะ หรือ ถ้ำน้ำ ตั้งอยู่ที่ บริเวณบ้านเขาจันทร์แดง ระหว่างเทือกเขาตาง๊อก และเทือกเขากกมะม่วง เป็นถ้ำที่มีน้ำไหลออกมาทั้งปี ถ้ำลึก 500 เมตร ระดับน้ำสูงตั้งแต่ 10-220 เซนติเมตร ภายในเป็นหินงอกหินย้อยสวยงามและมีรูปลักษณะต่...
นานาธรรมสถาน สระแก้ว
นานาธรรมสถาน สระแก้ว รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :  More@รวมVDOนานาธรรมสถาน ตั้งอยู่ที่ ต.หนอหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็นสถานปฎิบัติธรรมแห่งใหม่ที่เกิดจากรวมตัวของพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ในพระพุทธศาสนาได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวสร้างขึ้นมา โดยใช้เวลาสร้างมากว่า 3 ปี แต่ยังสร้างไม่เ...
 
 
×