HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
นครศรีธรรมราช
 

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีอดีตอันยาวนานมีวิวัฒนาการต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงถึงการดำรงอยู่ของชุมชนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบมาจนถึงปัจจุบัน ผ่านความเจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัย ก่อเกิดเป็นศิลปวัฒนธรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง และชาวเมืองยังสืบทอดรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ประมาณ 6,214,064 ล้านไร่ หรือ 9,942,502 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ ประกอบด้วยชายหาด ป่าชายเลน ตอนกลางของพื้นที่เป็นเทือกเขาทอดตัวยาวตามแนวเหนือใต้ โดยมียอดเขาหลวงเป็นยอดสูงสุด ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในแถบเทือกเขาทำให้เป็นแหล่งน้ำสำคัญ เกิดเป็นน้ำตกที่สวยงามมากมายกระจายไปแทบทุกอำเภอนครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนา นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมาไม่น้อยกว่า 1,800 ปีมาแล้ว หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้ยืนยันได้ว่า นครศรีธรรมราชมีกําเนิดมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างน้อย มีการพบเครื่องหินที่มีตัวขวานยาวใหญ่ (บางคนเรียกว่าระนาดหิน) ที่อําเภอท่าศาลา ในยุคโลหะ ได้พบหลักฐานทางโบราณคดี คือ กลองมโหระทึกสําริด 2 ใบ ที่บ้านเกตุกาย ตําบลท่าเรือ อําเภอเมืองฯ และที่คลองคุดด้วน อําเภอฉวางคำว่า "นครศรีธรรมราช" น่าจะมาจากสร้อยพระนามของปฐมกษัตริย์ ผู้ครองนครศรีธรรมราช คือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช คํานี้แปลความได้ว่า "นครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม" และธรรมของราชาแห่งนครนี้ก็คือธรรมแห่งพระพุทธศาสนาพุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นช่วงที่นครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองน่าจะเนื่องมากจากการเป็นสถานีการค้าสําคัญของคาบสมุทรไทย เป็นจุดพักถ่าย ซื้อสินค้าระหว่างตะวันออกกับตะวันตกที่ดีที่สุดในเวลานั้น ประกอบกับบริเวณหาดทรายแก้วอันเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ ความศรัทธาและความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาจึงเป็นปัจจัยชักนําให้ผู้คนจากทุกสารทิศในภาคใต้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในนครศรีธรรมราชอย่างหนาแน่น ในราว พ.ศ. 1700 เศษ ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราชก็สามารถจัดการปกครองหัวเมืองรายรอบได้สําเร็จถึง 12 เมือง เรียกว่าเมืองสิบสองนักษัตรเมืองนครศรีธรรมราช หรือนครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม รุ่งเรืองอยู่ประมาณร้อยกว่าปี และเสื่อมลงเมื่อยกทัพไปตีเมืองลังกา และโจรชวาถือโอกาสเข้าปล้นเมืองถึง 3 ครั้ง ประกอบกับเกิดไข้ห่าระบาด จึงเป็นเหตุให้บ้านเมืองถูกทิ้งร้างจนกระทั่งสมัยอยุธยา ผู้คนเริ่มกลับมาตั้งบ้านเมืองใหม่อีกครั้ง และนครศรีธรรมราชได้กลายมาเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรอยุธยา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการแก้ไขการปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ใหม่ นครศรีธรรมราชได้เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2439 จนกระทั่ง พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงได้ยุบมณฑลนครศรีธรรมราช และเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอปากพนัง อำเภอชะอวด อำเภอทุ่งสง อำเภอท่าศาลา อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอสิชล อำเภอลานสกา อำเภอพิปูน อำเภอหัวไทร อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอฉวาง อำเภอขนอม อำเภอนาบอน อำเภอพรหมคีรี อำเภอบางขัน อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอพระพรหม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอนบพิตำ และอำเภอช้างกลาง

ทิปส์ท่องเที่ยว
  • การมาเที่ยวนครศรีธรรมราชถ้าจะให้สนุกควรมีเวลาหลายวัน เพราะแหล่งท่องเที่ยวในนครศรีธรรมราชกระจายอยู่ทุกอำเภอ แนวทางในการเที่ยวของจังหวัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของประวัตศาสตร์ วัฒนธรรม ซึ่งจะอยู่ในตัวเมือง เช่น ไปสักการะพระธาตุเมืองคอน ภายในวัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง
  • เที่ยวสวนสมรมที่หมู่บ้านคีรีวง ควรไปในช่วงที่ผลไม้ออก คือเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
  • กิจกรรมนั่งเรือดูโลมาสีชมพูที่หาดขนอมนับว่าเป็นกิจกรรมที่สนุก ท้าทาย ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพัทลุง สงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับชายทะเลฝั่งอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดตรัง และกระบี่
ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราช
การเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราช รถยนต์ 1. จากกรุงเทพฯ โดยทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน- เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์จนถึงชุมพร เปลี่ยนมาใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์ จนถึงนครศรีธรรมราช2. จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี - ปากท่อ) เข้...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
   แนะนำจังหวัดนครศรีธรรมราช     ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช      Thailand Intrend : หลงเสน่ห์ทะเลขนอม1-1 อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ปลาโลมาสีชมพู ท่าเรือแหลมประทับ เขาพับผ้า(Pancake Rock)  ณ.อ่าวขนอม       &nb...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. นครศรีธรรมราช
กำแพงเมือง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ:  24 Hour หมวดหมู่: แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถานที่อยู่: ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชเบอร์โทรศัพท์: -กำแพงเมือง อยู่ริมถนนราชดำเนินใกล้กับสนามหน้าเมือง เป็นกำแพงที่ซ่อมขึ้นใหม่ตามรูปเดิมในสมัยต้นกรุงรัตน...
วัดพระบรมธาตุ
วัดพระบรมธาตุ : More@รวมVDO      วัดพระบรมธาตุศูนย์กลางความศักดิ์สิทธิ์ที่สืบเนื่องมาจากอาณาจักรศรีวิชัยและตามพรลิงค์ต้นกำเนิดองค์จตุคามรามเทพ หรือ “พระขันทกุมาร” และ “พระราม” ผู้รักษาบ้านเมืองตามคติศรีลังกา มาถึงที่แล้วควรนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาช้างล้อมขนาดมหึมา ที่ว่ากั...
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ:  09.00 - 17.00 หมวดหมู่: พิพิธภัณฑ์ที่อยู่: สวนสมเด็จพระศรีนครินท์  84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง เบอร์โทรศัพท์: +66 7535 6261 , +66 7535 6164      แหล่งท่องเที่ยวรางวัลอุตสาหกร...
กุฏิทรงไทย
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ:  08.30 - 17.00 หมวดหมู่: สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่: วัดวังตะวันตก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชเบอร์โทรศัพท์: -กุฏิทรงไทย หรือ กุฏิร้อยปี ตั้งอยู่ในวัดวังตะวันตก ถนนราชดำเน...
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร : More@รวมVDOตื่นตาองค์พระเจดีย์ ศรีเมืองคอนถ้าคุณมีโอกาสสักการะสักครั้งในชีวิต ความเจริญก้าวหน้าจะผลิดอกออกผลตามมาในทุกๆด้าน แม้เมืองนครศรีธรรมราชจะมีความผสมผสานทั้งศาสนาพุทธและพราหมณ์ ทว่าทุกศาสนาก็สามารถมาหลอมรวมกันได้ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร แม้เวลาล่วงผ่านแต่พลังแ...
น้ำตกสี่ขีด
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ:  08.30 - 16.30 หมวดหมู่: น้ำตกที่อยู่: หมู่ที่ 2 ต.สี่ขีด  อ. สิชล  จ. นครศรีธรรมราชเบอร์โทรศัพท์: +66 7547 0708 , +66 7547 0708อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดตั้งอยู่ในแนวทิวเขานครศรีธรรมราชที่สูงชันสลับซับซ้อน ...
เขาพลายดำ
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ:  08.30 - 16.30 หมวดหมู่: ดอยและภูเขา, อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่: อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชเบอร์โทรศัพท์: -เป็นภูเขาที่ติดทะเลเป็นรอยต่ออำเภอขนอมและอำเภอสิชล เป็นที่ตั้งของสถานที่พัฒนาและอนุรัก...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ:  09.00 - 16.00 หมวดหมู่: พิพิธภัณฑ์ที่อยู่: ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราชเบอร์โทรศัพท์: -      ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดสวนหลวง จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบใน 4 จังหวัดภาคใต้ ...
บ้านคีรีวง
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ:  08.30 - 16.30 หมวดหมู่: หมู่บ้าน ชุมชนที่อยู่: ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชเบอร์โทรศัพท์: +66 7553 3370,+66 7553 3113      แหล่งอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกร...
วัดสวนป่าน
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ:  08.00 - 16.30 หมวดหมู่: วัดที่อยู่: อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชเบอร์โทรศัพท์: -      วัดสวนป่าน สร้างเมื่อปี พ.ศ.2442 ในอดีตเป็นสถานที่เลี้ยงช้างหลวง ต่อมาท่านเจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี (ม...
หอพระอิศวร
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาเปิดทำการ:  08.30 - 16.30 หมวดหมู่: สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ที่อยู่: ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราชเบอร์โทรศัพท์: -      อยู่ริมถนนราชดำเนินตรงข้ามหอพระนารา...
ศาลาโดหก หรือศาลาประดู่หก
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว: More@รวมVDOวันที่เปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ:  08.00 - 18.30 หมวดหมู่: แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถานที่อยู่: ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชเบอร์โทรศัพท์: -      อยู่ถนนราชดำเนิน เดิมเป็นศาลานอกกำแพงเมืองตรงประตูชัยเหนือ อันเป...
ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช : More@รวมVDO      ศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเสาหลักเมือง อันเป็นคติความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลที่มีอยู่ทุกเมือง เป็นทรงปราสาทซ้อนชั้นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะศรีวิชัย ตัวเสาเป็นไม้ตะเคียนจากเขายอดเหลืองใน อ.นบ...
ประเพณีบุญสารท เดือนสิบ
ประเพณีบุญสารท เดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช : More@รวมVDO      ประเพณีบุญสารท เดือนสิบ พิธีสืบสานตำนาน ความกตัญญู...สำหรับชาวใต้เดือนสิบของทุกปี ถือได้ว่าเป็นเดือนที่สำคัญยิ่ง เพราะถือเป็นเดือนแห่งงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ที่ชาวใต้ทุกคนจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผ่านงานประเพณ...
ทะเลหมอกกรุงชิง
ทะเลหมอกกรุงชิง : More@รวมVDO      ทะเลหมอกกรุงชิง หรือ จุดชมวิวเขาเหล็ก อยู่ในพื้นที่ของ หมู่ที่ 1 บ้านบางนบ ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ พร้อมที่จะตื่นไปชมทะเลหมอกตั้งแต่เช้ามืด มองไปตามหุบเขาที่เรียงรายกัน...
 
 
×